dimarts, 5 de desembre de 2017

S’OBREN NOUS HORITZONS!

Després d’algunes setmanes… algunes moringues ja comencen a treure el cap! Al tractar-se d’arbres, el procés de creixement es molt lent i llarg així que, amb calma i molta paciència, de mica en mica anem avançant.

Aquesta última setmana però, ens ha sortit un nou projecte molt engrescador i interessant. Es tracta d’una nova col·laboració d’Africa Crece amb l’escola local de formació professional del  barri de Chinotimba (Victoria Falls), Dadani Vocational and Technical College. Aquesta disposa de diferents cursos formatius que permeten que els estudiants adquireixin habilitats i coneixements, tant teòrics com pràctics, per poder entrar, en un futur, al mercat laborar. Disposen de cursos de mecànica, hosteleria, lampisteria, comptabilitat... i ara volen incorporar oficialment un nou curs: el d’agricultura!!! És en aquest punt on entra la nostra col·laboració.

Escola Dadani

Se’ns va demanar que desenvolupéssim diferents propostes agràries que servissin com aprenentatge pràctic dins d’aquest nou curs. Tenint present la importància de plantejar cicles productius auto- sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, hem desenvolupat un projecte que engloba ambdós objectius. Les propostes pensades toquen tant aspectes del cicle productiu de les plantes com de l’ecosistema del cultiu: disseny i desenvolupament d’un hort i d’un hivernacle, generació de compost, potenciació de la biodiversitat de l’entorn, elaboració de fitosanitaris naturals i conscienciació de la importància de dissenyar un sistema de reg més eficient que redueixi el consum desmesurat d’aigua.

Distribució de les parcel·les


La setmana passada vam tenir una reunió amb el director i els professors de l’escola per exposar i debatre les nostres propostes. La trobada va ser molt productiva, vam poder concretar, adaptar i localitzar les diferents activitats agrícoles.

Avui hem donat el tret de sortida del projecte exposant-lo a tot l’alumnat del centre. Estem molt contentes perquè ha tingut molt bona rebuda tant a nivell de professorat com d’estudiants. A més, creiem que aquest projecte encaixa molt bé amb els propòsits de la fundació África Crece de transmetre i assolir una màxima difusió dels coneixements, tècniques i progressos agraris.

Exposant el projecte a més de seixanta alumnes!

¡NUEVOS HORIZONTES A LA VISTA!

Después de algunas semanas… ¡algunas moringas han germinado! Al tratarse de árboles, el proceso de crecimiento es muy largo y lento así que, con tranquilidad y paciencia, poco a poco vamos avanzando.

Esta última semana nos ha salido un nuevo proyecto muy interesante. Se trata de una nueva colaboración de África Crece con la escuela local de formación profesional del barrio de Chinotimba (Victoria Falls), Dadani Vocational and Technical College.

Esta dispone de diferentes cursos formativos que permiten que los estudiantes adquieran habilidades y conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para poder entrar, en un futuro, al mundo laboral. Disponen de cursos de mecánica, hostelería, fontanería, contabilidad... y ahora quieren incorporar oficialmente un curso nuevo: ¡¡¡el de agricultura!!! Es aquí donde entra nuestra colaboración.

Se nos pidió que desarrolláramos diferentes propuestas agrarias que sirvieran como aprendizaje práctico dentro de este nuevo curso. Teniendo presente la importancia de plantear ciclos productivos auto-sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, hemos desarrollado un proyecto que engloba ambos objetivos. Las propuestas pensadas tocan tanto aspectos del ciclo productivo de las plantas como del ecosistema del cultivo: diseño y desarrollo de un huerto y de un invernadero, generación de compuesto, potenciación de la biodiversidad del entorno, elaboración de fitosanitarios naturales y concienciación de la importancia de diseñar un sistema de riego más eficiente que reduzca el consumo desmesurado de agua.

La semana pasada tuvimos una reunión con el director y los profesores de la escuela para exponer y debatir nuestras propuestas. El encuentro fue muy productivo, pudimos concretar, adaptar y localizar las diferentes actividades agrícolas.


Hoy hemos dado el primer paso del proyecto exponiéndolo a todo el alumnado del centro. Estamos muy contentas porque ha tenido muy buen recibimiento tanto a nivel de profesorado como de estudiantes. Además, creemos que este proyecto encaja muy bien con los propósitos de la fundación África Crece de transmitir y lograr una máxima difusión de los conocimientos, técnicas y progresos agrarios.


NEW HORIZONS!

After few weeks... some moringas have germinated! The growth process is very slow and long so we are progressing little by little.

However, this last week, we have started a very exciting and interesting new project. It is a new collaboration between África Crece and Dadani Vocational and Technical College, a local school of Chinotimba (Victoria Falls). It has wide range of training courses that allow students to acquire skills, both theoretical and practical, for the labor world. They have courses in mechanics, the hospitality sector, plumbing, accounting... and now they want to incorporate a new course: the agriculture one! At this point we start our collaboration.

We developed different agricultural proposals as practical learning for this new course. We have elaborated a project with the objective of designing a self-sustaining and respectful productive cycle with the environment. The proposals involve aspects of the plants’ productive cycle and the garden’s ecosystem.

Last week we had a meeting with the director and the teachers of the school to expose and discuss our proposals. The meeting was very productive; we could adapt and locate the different agricultural activities.


Today we have officially started the project exposing it to all the students of the center. We are very happy because it has had a very good reception from both teachers and students. Moreover, we believe that this project fits very well with the purposes of África Crece Foundation to transmit and achieve the maximum dissemination of knowledge, techniques and agricultural progress.

Exposing the project in front of more than 60 students!

diumenge, 26 de novembre de 2017

The New Zimbabwe

Efectivament hi ha hagut un cop d'estat. Els golpistes representen encara la filosofía de la revolució anticolonialista, però aparentment també les ganes de "recuperar l’economia del país i acabar amb la corrupció".

Les coses es normalitzen i aquí tothom està content. Hi ha (com és habitual a Àfrica) festes, dances i joia per tot arreu; la gent no es para de felicitar mútuament. L’exemple mundial d’aquesta transició, sense un vidre trencat ni un ull morat, ha estat ja reconegut per països tan "afins" com UK, Sudàfrica i més....

Mnangagawa jurarà el càrrec i ha de formar govern. Aquest restarà així fins les pròximes eleccions, que han de ser abans del setembre de 2018. El discurs de Mnangawa (així es pronuncia) va ser molt bo, centrant el tema en la creació de llocs de treball i la recuperació econòmica, possiblement amb canvis en algunes lleis per permetre incrementar la inversió extrangera.
No s’espera que es calenti res en les eleccions, el poble ha donat sobrades raons i l'actitut del president també.

Una abraçada ben forta!

Ambient de festivitat a Harare - ZBC

THE NEW ZIMBABWE

Efectivamente ha habido un golpe de estado. Los golpistas representan todavía la filosofía de la revolución anticolonialista, pero aparentemente también las ganas de "recuperar la economía del país y acabar con la corrupción".

Las cosas se normalizan y aquí todo el mundo está contento. Hay (cómo es habitual en África) fiestas y danzas por todas partes; la gente no se para de felicitar mutuamente. El ejemplo mundial de esta transición, sin un vidrio roto ni un ojo morado, ha sido ya reconocido por países tan "afines" como UK, Sudáfrica y más.

Mnangagawa jurará el cargo y tiene que formar gobierno. Este restará así hasta las próximas elecciones, que tienen que ser antes de septiembre de 2018. El discurso de Mnangawa (así se pronuncia) fue muy bueno, centrando el tema en la creación de puestos de trabajo y la recuperación económica, posiblemente con cambios en algunas leyes para permitir incrementar la inversión extranjera.

No se espera que se caliente la situación en las elecciones, el pueblo ha dado sobradas razones y la actitud del presidente también.


¡Un abrazo muy fuerte!

dimarts, 14 de novembre de 2017

Sembrant els fonaments del projecte

Salibonani! Linjani? – Idioma Ndebele (Hola! Com esteu?)

Ja estem netes, pulides i ben descansades! La setmana passada va ser molt intensa i estimulant ja que vam fer la nostra primera estada al Village KO Mpisi, a 14km de Victoria Falls. Aquesta ens va servir per acabar de situar el següent capítol del projecte, poder conèixer a la nostra segona família zimbabwense i descobrir de primera mà el terreny.
El projecte d’enguany està dividit en dues parts. La primera és la creació d’una plantació de Moringas amb la finalitat de generar una capa arbòria que ens proporcioni unes condicions climàtiques interessants per, en un futur, poder plantar-hi hortalisses a sota. Al ser un arbre nutricional i medicinalment molt valuós, els seus fruits i fulles podran ser utilitzats per una gran quantitat de remeis naturals i com alimentació humana per la família.


L'abans i el després del bancal on vam sembrar les Moringues

Per altra banda, també s’implantarà una associació de cultius de blat de moro i mongeta amb llavors locals. Aquesta associació permetrà augmentar les produccions de blat de moro gràcies a les interaccions que es donen entre ambdues espècies.
Però pas a pas! Aquesta setmana ens hem dedicat a sembrar les llavors de Moringa i a preparar el llit de sembra. Es diu ràpid però el terreny té aproximadament 700m2 i aquí no disposem de tecnologia agrícola punta! Així que tot el procés ha estat manual. Per sort, hem tingut moltes mans de voluntaris que ens han ajudat. El village s’està reinventant i modernitzant i des de l’any passat acullen a gent d’arreu del món com a voluntaris. Aquests poden experimentar, conèixer i participar de la vida rural d’aquí. Si algú que ens llegeix s’engresca a explorar aquest món, els podeu trobar a Workaway.info!

Evolució del futur terreny de plantació

El súper equip de treball!

SEMBRANDO LOS FONAMENTOS DEL PROYECTO

Salibonani! Linjani? – Idioma Ndebele (¡Hola! ¿Cómo estáis?)

¡Ya estamos limpias y bien descansadas! La semana pasada fue muy intensa y estimulante ya  que hicimos nuestra primera estancia al Village KO Mpisi, a 14km de Victoria Falls. Ésta nos sirvió para acabar de situar el siguiente capítulo del proyecto, poder conocer a nuestra segunda familia zimbabwense y descubrir de primera mano el terreno.

El proyecto de este año está dividido en dos partes. La primera es la creación de una plantación de Moringas con el fin de generar una capa arbórea que nos proporcione unas condiciones climáticas interesantes por, en un futuro, poder plantar hortalizas debajo. Al ser un árbol nutricional y medicinalmente muy valioso, sus frutos y hojas podrán ser utilizados por una gran cantidad de remedios naturales y como alimento para la familia.

Por otro lado, también se implantará una asociación de cultivos de maíz y judía con semillas locales. Esta asociación permitirá aumentar las producciones de maíz gracias a las interacciones que se dan entre ambas especies.


¡Pero paso a paso! Esta semana nos hemos dedicado a sembrar las semillas de Moringa y a preparar el terreno dónde las vamos a plantar en un futuro. Se dice rápido pero el terreno tiene aproximadamente 700m2 y aquí no disponemos de tecnología agrícola punta, así que todo el proceso ha sido manual. Por suerte, hemos tenido muchas manos de voluntarios que nos han ayudado. El village se está reinventando y modernizando y desde el año pasado acogen a gente de todo el mundo como voluntarios. Estos pueden experimentar, conocer y participar de la vida rural de aquí. Si alguien que nos lee se anima a explorar este mundo, los podéis encontrar a Workaway.info!Salibonani! Linjani? –Ndebele language (Helo! How are you?)

We are already cleaned and well rested! The past week was very intense and stimulating, we did our first stay at KO Mpisi Village, 14km from Victoria Falls. These days were useful for the situation of the following chapter of the project, meet our second zimbabwense family and discover the terrain firsthand.

The project of this year is divided in two parts. The first one is the creation of a plantation of Moringas with the aim of generating an arborescent layer that provide us some interesting climatic conditions for, in a future, plant vegetables below. As it is a nutritional and medicinally very valuable tree, its fruits and leaves could be used for a big quantity of natural remedies and human diet for the family.

Secondly, we will also implant a crop’s association of corn and beans with local seeds. This association will allow increasing the productions of corn due to the interactions between both species.

But step by step! During this week we have sowed the Moringa’s seeds and prepared the sowing’s bed. It is fast to say but the terrain has roughly 700m2 and here we do not have tip agricultural technology! All the process has been done manually. Luckily, we have had so many volunteers’ hands that have helped us. The village is getting renewed and modernized and since the past year, they receive people from all over of the world as volunteers. These can know and take part of the rural life from here. If somebody that reads us wants to explore this world, you can find them in the Workaway.info!


Queralt i Bruna

dijous, 2 de novembre de 2017

Inici de la immersió

Aquí comença un nou capítol d’aquest projecte. Som la Bruna i la Queralt, dues estudiants d’enginyeria Agroambiental i Agrícola respectivament, a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.

Vam arribar a Victoria Falls el dilluns i ja estem completament instal·lades. Tot i així, seguim aclimatant-nos al sol i al calor de Zimbabwe. Amb aquests quatre dies hem pogut tenir un primer contacte amb la gent i l'entorn que ens acompanyaran aquests pròxims tres mesos.

Descobrint la zona! Us presentem el Big tree!!


En la nostra estada tractarem d’establir un cultiu de moringas (arbre molt important nutricional i medicinalment) i seguirem amb la provatura de l’associació de blat de moro- lleguminosa que iniciaren en Marcos i l’Héctor. L'emplaçament del projecte es troba a KO Mpisi a uns 14 Km de Victoria Falls. A més a més, seguirem amb la recerca de noves llavors i tècniques de cultiu als villages de la zona i a la gent local d’aquí.

La setmana que ve farem una visita i una primera presa de contacte del village i de la parcel·la on farem la futura plantació. Ja us anirem informant de com avança tot! Això sí, anem ben preparades cap el village! La Lucy, una local, ens ha ensenyat com menjar Sadza, un plat típic i tòpic de la zona. Aquest l'hem acompanyat amb Bream, un peix del riu Zambezi.  


INICIO DE LA INMERSIÓN

Aquí empieza un nuevo capítulo de este proyecto. Somos Bruna y Queralt, dos estudiantes de ingeniería Agroambiental y Agrícola respectivamente, de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona.

Llegamos a Victoria Falls el lunes y ya estamos completamente instaladas. Aún así, seguimos aclimatándonos al sol y al calor de Zimbabwe. Con estos cuatro días hemos podido tener un primer contacto con la gente y el entorno que nos acompañarán estos próximos tres meses.

En nuestra estancia trataremos de establecer un cultivo de moringas (árbol muy importante nutricional y medicinalmente) y seguiremos con la prueba de la asociación de maíz- leguminosa que iniciaron en Marcos y Héctor. El emplazamiento del proyecto se encuentra a KO Mpisi a unos 14 Km de Victoria Falls. Además, seguiremos con la investigación de nuevas semillas y técnicas de cultivo a los villages de la zona y a la gente local de aquí.


La semana que viene haremos una visita y una primera toma de contacto con el village. ¡Ya os iremos informando de cómo avanza todo! Eso sí, vamos bien preparadas para el village! Lucy, una local, nos ha enseñado como comer Sadza, un plato típico y tópico de la zona. Este lo hemos acompañado con Bream, un pescado del río Zambezi.

Sadza amb Bream. Deliciós!

Queralt i Brunadivendres, 6 de gener de 2017

Queda poco

Nos queda menos de un mes por estos lares. Estamos concentrados en el proyecto pero se hace inevitable empezar a pensar en la vuelta a la península, se suman ya a las respectivas listas aspiraciones tan nobles como ponerse las pilas con el inglés, empezar cuanto antes el trabajo de fin de grado, enviar mails para conseguir un trabajo de verano, etc, etc.

Desde la última entrada, hemos vuelto a pasar por Lupane y Bulawayo para estudiar unas muestras de los suelos de KO Mpisi y KO Swazi. Esta entrada tendría que haber sido publicada hace un mes, pero hemos pasado una larga temporada sin wifi en casa...Un trocito de la calle principal de Lupane
Como dijimos hace ya tiempo, estamos preocupados por la salinidad que acaba con la ya de por si escasa fertilidad de estos suelos, volviéndolos incultivables durante varios años consecutivos. 

A priori esto no debería ocurrir, ya que el gran tamaño de las partículas de arena del desierto del Kalahari, propicia una percolación adecuada, excesiva incluso, es decir las sales que, en altas concentraciones, impiden la óptima absorción agua al encontrarse en los estratos superficiales del suelo, sean arrastradas, gracias a la acción del agua de lluvia, hacía capas más profundas, donde no perjudican al cultivo.

Con el tiempo, y esto pasa en la gran mayoría de suelos del mundo, estas sales vuelven a subir por la acción del cultivo y es que la raíz al absorber agua, arrastra de vuelta estas moléculas perjudiciales, hacía la superficie de nuevo y el efecto fitotóxico reaparece.

Es por esto que decidimos comparar la concentración de sales, mediante el estudio de la conductividad eléctrica del suelo, tomando una primera muestra al inicio de la temporada de lluvias (octubre-noviembre) y una segunda en marzo-abril cuando concluye normalmente dicha estación. Dependiendo de los resultados obtenidos al final de la estancia de Jordi y Natalia, decidiremos si hace falta intervenir o no.

Esto que suena tan interesante, y verdaderamente lo es, supuso un esfuerzo inimaginable en nuestro continente. Concretamente, 16 horas de autobús en dos días, con una compañía que acaba con tu sistema nervioso mediante el bombardeo incesante con música tradicional y religiosa del país. El problema de la música folklórica allá donde vayas, es que se basa en el principio de repetición. Repetir estrofas, estribillos, melodías…

Ni que decir tiene el alivio que supone cuando cae alguna de Celine Dyon, y no es que esta señora sea santo de mi devoción... ¡Pero que gusto! Aun desconociendo el significado de lo que has escuchado, luego te ves en un laboratorio cantando en Shona-inventado…

En primer lugar nos dirigimos a la Lupane State University, quienes carecían del equipo necesario para estudiar la conductividad eléctrica del suelo, así que, acompañados de Mr. Lucky un técnico de laboratorio-profesor, la mañana siguiente pusimos rumbo hacía Bulawayo, otras cuatro horas de autobús, una pateada de una hora y un taxi con capacidad para doce en el que íbamos, veintiuna personas nos llevaron hasta la “School of Mines” la escuela de minería (privada) más prestigiosa del Sud de África. Zimbabwe un país de riqueza mineral incalculable sin explotar, que forma a buenos ingenierxs que tienen que emigrar a Zambia o Botswana, una pena ¿Les suena de algo? A mí sí.
Laboratorio de School of Mines de Bulawayo

Diluimos 50g de muestra en 50 mL de agua destilada
Agitamos durante 5min la mezcla

Y medimos la conductividad eléctrica
Una espera de algo menos de una hora en la que nos volvimos en la principal atracción del autobús, poco frecuentado por blancos al parecer… Tuvimos la oportunidad de comprar relojes, baterías portátiles, mangos, patatas fritas, huevos duros, gafas de sol, cinturón, bollos diversos, mazorcas de maíz de Zambia, todo tipo de bebidas y refrescos. Nos atrevimos a probar una bebida nacional hecha con maíz el “Maheu” hay de diversos sabores, sorgo, banana, chocolate… Está bueno si te lo dan bien fresco además, alimenta cantidad.

Con los resultados bajo el brazo, volvimos al desértico campus de la universidad de Lupane. Desértico porque lxs alumnxs acabaron el curso a mediados de noviembre y hasta mediados de enero gozan de vacaciones. Desértico también por su angosta localización que desagrada a más de uno y de una.

En el laboratorio tratamos de analizar unas muestras de suelo con tal de identificar posibles especies de nematodos, una plaga bastante presente sobretodo en KO Mpisi, donde vamos a probar el ensayo de biofumigación con crucíferas.

diumenge, 27 de novembre de 2016

Una breve historia: La llegada de los Shona y los Ndebele

Lo que hoy día conocemos por Zimbabwe se convirtió en colonia el año 1890. Una de tantas intrusiones europeas, concretamente británica, liderada por Cecil John Rhodes, quien tenía el sueño de crear un imperio británico desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo. Esta obsesión imperialista, al parecer eterna, condujo a 80 años de un régimen basado en el racismo.

Rhodes el coloso y su obsesión imperialista
Antes de la llegada europea, Zimbabwe, bautizada por Rhodes como Sud Rhodesia, al igual que todo el continente africano no entendía de fronteras, de hecho, la colonización de África estaba aceptada bajo un principio brutal de superioridad.

África, de norte a sur, de este a oeste, era considerada una tierra, que esperaba a que alguien se hiciera con ella. Habitada por bárbaros incivilizados, sin historia, seres irracionales sin instituciones, cultura o respeto mutuo. Un ejemplo bastante ilustrativo de este euro-centrismo fue el Profesor de Oxford Hugh Trevor-Roper, quien metió en un saco a toda África, el 1960 al afirmar categóricamente, en una conferencia pública, lo siguiente:

Puede que en el futuro habrá algo de historia de África que enseñar en las escuelas. No por el momento. Actualmente solo existe la historia de los europeos en África. El resto es oscuridad. Y la oscuridad no es sujeto de estudio.

Nada más lejos. En mi opinión, el mejor ejemplo que desautoriza este discurso vacuo, son los San, la primera etnia en poblar Zimbabwe. Insisto en decir Zimbabwe por dar una referencia geográfica, como apuntaba antes, estos pueblos no entendían de fronteras. Si bien, para lo que queda de entrada, recomiendo tener un mapa del continente a mano…

Descendientes directos del Homo sapiens, los San, junto a una escisión que emigró rumbo a Asia, conservan el genotipo más antiguo del mundo, es decir, que podemos afirmar, sin temor a desviarnos en exceso, que todos los seres humanos descendemos de los San.

Basados en la recolección y la caza, formaban una sociedad de pequeñas unidades familiares autosuficientes e independientes. Decidían por consenso de manera igualitaria, más allá de los hombres responsables de la caza y las mujeres de la recolección, parece ser que no existía mayor diferencia de género.

Son originales de la zona del delta del Okavango, Botswana, se fueron dispersando hacia el Norte hasta ocupar las actuales Matabeleland North y Matabeleland South hasta Bulawayo, conservando siempre sus hábitos de caza y recolección.

Más de 100.000 años de historia de dominancia de esta etnia primigenia, terminaron al topar con los Bantú, dejando, eso sí, un riquísimo legado de pinturas rupestres sobre bailes, caza e incluso motivos espirituales. Muy recomendables las cuevas de Matopos.

Como decía, nuestros parientes los San, toparon con los Bantú, quienes gracias a sus pinitos con el metal, supieron imponerse y desplazarlos, de vuelta al delta del Okavango, un lugar precioso si más no. Hoy día, fruto del turismo y de la presión del gobierno de Botswana, los San han sido desplazados hacia la frontera entre Namibia y Botswana.

Hay quién dice que aún quedan pueblos de cazadores-recolectoras y hay quién dice que no, que todos han adoptado ya la agricultura y la ganadería. En cualquier caso, pueblan estos lares y bueno, si esto no es tener historia…

Hablemos de los Bantú. Con origen en entre los ríos Benue y Congo, era una de las etnias más desarrolladas tecnológicamente, tanto como los egipcios, aunque sin alcanzar el nivel arquitectónico de sus vecinos, pero dominando el acero, la agricultura y la ganadería.

Fruto de repetidas inundaciones, que imposibilitaban una vida apacible, los Bantú optaron por desplazarse hacía el cono sur africano en tres grupos. El primero, por la costa del Atlántico, el segundo por la costa del mar Índico y el tercero y último, por el centro. Queda muy bien ilustrado en el mapa de aquí debajo.

Migración de los Bantú
Por su influencia en este país, me centraré en estos dos últimos grupos. Por un lado, los que ocuparon la parte central, derivaron en los actuales Shona, la etnia zimbabuense mayoritaria.

Esta escisión, fue bajando, bajando, huyendo de la letal mosca tse-tsé y las zonas tropicales con un exceso de pluviometría, hasta llegar al rio Zambeze. En su travesía fueron encontrándose diferentes etnias, de algunas adoptaban sus costumbres y/o sus lenguas y en otros casos simplemente imponían su ley, de aquí que de los Bantú hayan surgido diversas etnias y lenguas.

Origen de las lenguas
Por otro lado, de los bantús emigrantes vía costa índica derivarían los Nguni y de estos los Ndebele, los Zulu, entre otros. Actualmente la Ndebele, es la segunda etnia más importante del país y que domina, Matabeleland, que de hecho significa “Tierra de ndebeles” y es donde se sitúa nuestro proyecto.

La llegada de los Ndebele a Zimbabwe allá el 1800, fue algo más compleja y turbia que la de los Shona. Consecuencia de una serie de guerras entre etnias en la parte este de la actual Sud África.Hay quien que consideran que estas disputas son fruto de la creciente presión demográfica de la zona, sostenida gracias a la introducción del maíz por los portugueses, cereal que permitía obtener cosechas más abundantes y nutritivas enérgicamente hablando, respecto a los cultivos tradicionales.

Otros y otras estudiosas consideran que la presencia europea, portugueses por el norte (Mozambique) y Afrikáners subiendo desde Ciudad del Cabo, condujo a la concentración de ciertas etnias. También parece ser que se pudo dar una fuerte sequía de diez años al principio del siglo XIX. Si más no, la mayoría coinciden que fuese cual fuese el motivo, estas grandes migraciones están vinculadas a la creciente supremacía de los Zulu, los más astutos estrategas bélicos.

Así pues, estos enfrentamientos se fueron desplazando hacia el centro del continente provocando migraciones masivas de diferentes etnias, como fue el caso de los Ndebele, quienes huyeron de los Zulu y se establecieron en la actual provincia de Gauteng, incorporando algunas comunidades Sotho parlantes. Los Boer en 1837, desplazaron nuevamente a nuestros queridos Ndebele y estos se asentaron por fin, en la actual Matabeleland, capital, Bulawayo, eso sí, desplazando a los Rozvi ya debilitados por una guerra civil, y por la llegada de otras etnias Sudafricanas previamente.

Y esto es más o menos la explicación que se da de como llegaron los Shona y los Ndebele a Zimbabwe. Con omisiones conscientes, como el Gran Zimbabwe, los Soshange o los Mapungubwe; e inconscientes incluidas. Vale decir que si bien son las etnias mayoritarias, no nos podemos olvidar de los Tonga o los Nambya, cada uno con su lengua y su cultura diferenciada.

Más adelante trataré de escribir sobre la relación que mantuvieron estas etnias con los colonos ingleses, la política de apartheid informal impulsada por los europeos. Digo informal, porque anoche, disfrutamos de una cena fantástica con dos zimbabuenses de origen italiano que llegaron al país el 1966, que nos decían que la única diferencia entre Sud África y el resto del continente es que el apartheid llegó a tomar una forma jurídica con leyes promulgadas con tal efecto.

Aquí en Zim, como decía, también se creó una sociedad polarizada en la que un porcentaje ínfimo de la población gozaba de una serie de privilegios, gracias siempre, al color de su piel.


dimecres, 16 de novembre de 2016

Lupane

El calor abruma. Caen algunos pequeños chubascos de gotas bien gordas, que tan solo duran unos pocos minutos. En realidad, el pasado día diez cayó la primera “shower” (ducha) que la llaman, un chubasco de 15-20 min de gota gorda y algo más intenso. La temporada de lluvias parece estar al caer.

Hasta entonces, disfrutamos de una calma que a veces, como el calor, también abruma. Nos dedicamos a preparar el plantel de moringas, hemos tenido algunos problemas de germinación, y hacer pequeñas pruebas en el huerto de lo que ya consideramos, nuestra casa.
Pasamos un par de noches fuera la semana pasada.

Furgoneta y entrada principal
El martes fuimos a la Lupane State University, la primera universidad del país situada en zona rural. Históricamente las provincias Ndebele, Matabeleland North y Matabeleland South, además de la ciudad de Bulawayo, que tiene su administración propia; han sido zonas olvidadas desde el gobierno de Harare, todo muy centralizado.

En un intento de acercarse a las zonas rurales, el gobierno decidió en 2003 fundar la Lupane State University en la capital Ndebele, Lupane, inaugurada por el rector de todas las universidades nada más ni nada menos que Mr. Mugabe. Van construyendo cuando tienen fondos, ahora mismo llevan un mes profesores, técnicos y estudiantes en Lupane.

Ya está acabado el edificio principal y la residencia de estudiantes, compartida temporalmente con profesores. Nos comentaron por la noche algunos estudiantes, en “petit” comité, que la convivencia es bastante buena, no sé yo hasta qué punto... El riesgo de que apareciera algún maestro, como podréis deducir, era palpable.
Además, volviendo al tema de la descentralización, también se optó trasladar las oficinas del gobierno Ndebele desde Bulawayo a Lupane. Están por acabar y aún no se ha trasladado nadie.

Esperemos que estas dos acciones sirvan para dinamizar un poco Lupane y a la vez mejorar la investigación en agricultura, en la zona más árida y con los suelos más pobres de Zimbabwe.

Salimos de Victoria Falls a las 8.30 con José Luís. Un viaje de unas tres horas en una autopista con algún bache prominente de vez en cuando, que pasado el aeropuerto, deja atrás un abundante arcén, al que echas de menos cuando ves venir alguno de los grandes camiones que vienen cargados de carbón desde Hwange, rumbo a Zambia desde donde toman diversas direcciones, a veces rumbo África Central, otros camiones rumbo a Sud África o Mozambique, los dos puertos más importantes son los de Binga (Mozambique) y Durban (Sud África).
Se van cruzando de vez en cuando algún rebaño de vacas, cabras, algún burro… Creo que fueron siete u ocho ocasiones en las que tuvimos que parar para dejar pasar al correspondiente bichejo. José Luís dice que por la noche, en vez de animales domésticos se te cruza algún elefante, antílopes, búfalos… Especialmente a medida que te acercas al Parque Nacional de Hwange, o las reservas de caza previas, de las que la Leti Ortiz disfrutó en su dia.

Paramos en el Hwange Safari Lodge, un hotel público situado a sesenta kilómetros de Lupane, que forma parte del parque natural que le da nombre; con tal de vestirnos con los correspondientes ropajes formales, camisa, pantalón largo y zapatos ¡Teníamos una cita programada con el Vicerrector, el decano de “agricultural sciences”! Entre otras personas, quizás menos importantes administrativamente, pero que despiertan más interés en nosotros por sus investigaciones y conocimiento.

La primera persona que conocimos, fue Mr. Canissius Mpala, profesor de hidráulica que además tiene otros proyectos en marcha, como mejora de suelos cerca de KO Swazi, aplicando una técnica conocida como "Holistic Management" (manejo holístico), una técnica de pastoreo dirigido que incrementa la fertilidad del suelo, quedamos en visitar el ensayo, esta misma semana.

Después de una charla con Canissius, que tenía preguntas sobre las diferentes propuestas que le habíamos hecho llegar, nos dirigimos al despacho del decano de ciencias agrícolas el Dr. Maposa ¡Estaba entusiasmado con el hotel de insectos que planteamos para mejorar la biodiversidad! A pesar de que conocía nuestras intenciones, repasamos las ideas y por suerte para nosotros no encontró ninguna contradicción. Nos ofreció las instalaciones avisándonos de que van un poco justos de material ya que se están mudando aún desde Bulawayo.

Campo de prácticas
Abro paréntesis (Respecto al informe con las propuestas, estamos buscando la manera de colgarlo en el blog, si alguien tiene especial interés que nos lo haga saber y se lo enviamos).

Junto al Dr. Maposa nos reunimos con el Vicerrector, el Dr. Ndiweni quién guardaba muy buen recuerdo de Aurora y Ana ¡Como todos de hecho! Hablamos de clima, de geografía, de nuestras ideas por supuesto, de política, tenía especial interés en el proceso de independencia y una de las cosas que admiraba, era que nadie cogía las armas, todo es diálogo.

La guerra y los procesos de independencia, más allá de Zimbabwe, es algo que todos conocen bien y como sabréis no ha funcionado de la misma manera nuestro proceso de independencia que el suyo.

Cumplidas las pertinentes formalidades, entramos en materia. En primer lugar, Lucky, un técnico de laboratorio, nos enseñó los laboratorios y el equipo disponible, medidores de PH, espectómetros, estufas diversas, probetas, Erlenmeyers, todo lo que necesitamos para hacer los análisis programados, como mediciones de los niveles de sal en el suelo. Los laboratorios muy, muy nuevos, la dificultad que afrontan es el mantenimiento de las instalaciones, que requiere un flujo constante de dinero que se corta asiduamente.


Entonces, nos llevaron a la residencia de estudiantes donde pasaríamos la noche. Como todo el campus, muy nuevo ¡Nos enviaron a la tercera planta! ¡A salvo de mosquitos! Ducha y a cenar a Lupane con algunos profesores, hubiéramos preferido cenar con los estudiantes en el comedor de la uni, aun así, una comida divertida e interesante, hablando desde selección genética de pollos, hasta gastronomía mediterránea, todo porque cenamos sadza, por primera vez de mijo, mucho más buena y ligera que la de maíz; con pollo.

La cocinera y dos espontáneos
Acacia albida de tres años


A la mañana siguiente nos reunimos con Canissius y otro profesor, Mr. Moyo, quien, como nosotros, está empezando un proyecto de agroforestry, en su caso en Binga y con una especie llamada Acacia albida o Faidherbia albida, trataremos de colaborar con él plantando una parcela adicional en KO Swazi de este árbol, que en Ndebele llaman Umpumbu


Vainas de Acacia albida 

Parece interesante, ya que esta es una especie de la que desconocemos cómo se desenvuelve en suelos más ligeros y más áridos que los de Binga, donde la universidad tiene su ensayo.Acacia albida muy mayor

Reunión acabada, pusimos rumba a Bulawayo, a comprar las semillas de judías verdes y las flores para KO Mpisi y KO Swazi.